This page needs JavaScript activated to work. Kontakt – Inter Commerce

Kontakt

Inter Commerce Sp. z o.o.

ul. Pola Karolińskie 4
02-401 Warszawa

Adres do korespondencji:

ul. Barkocińska 6
03-543 Warszawa
tel. +48 22 678 60 77
fax +48 22 678 20 20
sekretariat@intercommerce.com.pl

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000033638, NIP 522 010 20 01, REGON 011060321, kapitał zakładowy 32.030.500 PLN.